30/11

Sedan början av 2008 bedriver föreningen Hälsans Natur ett 4-årigt nationellt projekt, VÅRDHUNDSKOLAN, med finansiellt stöd av Arvsfonden.

Målet med projektet är att lägga grunden för ett professionellt arbete med vårdhund i Sverige. Utbildningen säkerställer att alla berörda kan känna tillit och trygghet och se påtagliga resultat vid all verksamhet där diplomerade team med vårdhund ingår.

Med utbildning och tydliga riktlinjer kan hundens potential tas tillvara, samtidigt som verksamheten utformas med hänsyn till hygien- allergi- och säkerhetsfrågor. Se mer här.