24/1

Länsstyrelsen har fått in rapporter om att jakt med lös hund förekommer trots att väderförhållandena är sådana att viltet utsätts för onödigt lidande. Länsstyrelsen vill därför återigen påminna om reglerna i jaktlagen och jaktförordningen.
Enligt jaktlagen (1987:259) ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (27§). Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund ske på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar. Se mer i Jaktjournalen